knapsack


Definition: Meaning of, knapsack in English to Bengali dictionary.

Pronunciation: / ˈnapsak /

  • noun
  • synonym
  • antonym
Word Forms:
Singular Plural
knapsack knapsacks
[countable] [American English]
  1. পৃষ্ঠ থলি
    SYNONYM
    ANTONYM
    Not found!
synonym
antonym